Koordinátor BOZP na staveništi

Společnost IDECOM Solution s.r.o. poskytuje služby osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Nabízíme služby koordinátora BOZP na staveništi pro fázi přípravy i realizace stavby.

001


Kdy budete potřebovat činnost koordinátora BOZP na staveništi?

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

V případech kdy je požadováno pracování Plánu BOZP (u staveb, kde budou v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem) – plán BOZP zpracovává koordinátor.

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi?

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

Co je předmětem činnosti koordinátora BOZP na staveništi?

Činnost koordinátora BOZP na staveništi je dělena dle fáze stavebního projektu, a to na fázi přípravnou, před fyzickým zahájením stavebních prací, a na fázi realizační, při níž probíhají samotné stavební práce.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

V této fázi koordinátor BOZP:

 • Vyžaduje-li to rozsah realizace stavby a specifikace vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, vypracuje plán bezpečnosti práce na staveništi pro přípravu stavby
 • Spolupracuje při přípravě projektové dokumentace staveb při zapracování všech základních požadavků BOZP.
 • Posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vypracovaných pracovních a technologických postupů pro realizaci stavby.
 • Vyhodnotí základní rizika projektu, která následně konzultuje s investorem, projektantem, zhotovitelem.
 • Poskytuje odborné poradenství a konzultace při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, v oblasti BOZP.
 • Zpracuje přehled specifikace pracovních a bezpečnostních rizik při realizaci stavby včetně přehledů dotčených právních předpisů z oblasti BOZP.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

V této fázi koordinátor BOZP:

 • Podílí se na přípravě oznámení o zahájení prací (které se zasílá příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce)
 • Seznamuje jednotlivé zhotovitele stavby s riziky stavebních prací a koordinuje jejich spolupráci při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na specifikaci stavby a na zásady prevence rizik a činností současně prováděných na staveništi.
 • Aktualizuje plán BOZP a řídí dokumentaci BOZP na staveništi.
 • Poskytuje odborné poradenství a konzultace při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, v oblasti BOZP.
 • Spolupracuje při vedení stavby, účastní se kontrolních dnů.
 • Kooperace při vypracování časového harmonogramu postupu jednotlivých prací a při stanovení doby s ohledem na bezpečné provádění jednotlivých pracovních činností.
 • Spolupracuje při organizaci kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti všech zhotovitelů stavby.
 • Provádí kontroly postupu prováděných prací v součinnosti se zadavatelem stavby (investorem, stavebníkem) s ohledem na BOZP.
 • Informuje investora stavby o úrovni BOZP na staveništi.

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.